นโยบายความเป็นส่วนตัว

คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของ STACS

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบริษัท Hashstacs Pte. Ltd. (“STACS”) รวมถึงวิธีที่ STACS รวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ผ่านการใช้งานสินค้าและบริการ
ของเรา ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีที่เรารวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทาง
และบนเว็บไซต์นี้ (www.stacs.io)

คุณควรอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวนี้คู่กับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับอื่นๆ หรือประกาศเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลโดยชอบฉบับอื่นๆ ที่เราอาจส่งให้ในบางโอกาสที่เรารวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อที่คุณ
จะได้รับทราบอย่างครบถ้วนว่าเราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไรและเพื่อวัตถุประสงค์ใด ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประกาศเสริมจากประกาศอื่นๆ และไม่ได้แทนที่ประกาศเหล่านั้น

“ข้อมูลส่วนบุคคล” คือข้อมูลใดๆ ก็ตามที่สามารถใช้ในการระบุตัวตนของคุณ หรือทำให้สามารถระบุตัวตนของคุณได้ อาทิ ชื่อ สัญชาติ รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลบัญชีธนาคาร หมายเลขประจำตัว วันเดือนปีเกิด ข้อมูลการจ้างงาน
และข้อมูลด้านการเงิน เป็นต้น

โดยทั่วไปเราจะรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยได้รับความยินยอมจากคุณ

หรือโดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ในกรณีที่:

 1. มีความจำเป็นที่เราต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
 2. มีความจำเป็นที่เราต้องทำสัญญากับคุณ และ/หรือ
 3. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

พวกเราคือใคร

STACS เป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินที่มุ่งเน้นความยั่งยืนตามหลัก ESG มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม ESGpedia ที่ขับเคลื่อนฐานข้อมูล Greenprint ESG Registry ภายใต้ความร่วมมือกับ Project Greenprint ขององค์การเงินตราแห่งประเทศสิงคโปร์ STACS ทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมสินเชื่อ ESG ซึ่งรวมข้อมูล ESG ในหลายอุตสาหกรรม และเครื่องมือดิจิทัลสำหรับภาคการเงินในการขยายการหาแหล่งเงินทุนเพื่อการลดการปล่อยคาร์บอน ทั้งยังเป็นแพลตฟอร์มจัดหาการชดเชยคาร์บอนคุณภาพสูงเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน ที่ตกค้าง ลูกค้าและพันธมิตรของบริษัทมีตั้งแต่สถาบันการเงินไปจนถึงองค์กรระดับโลก STACS ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันนวัตกรรม MAS Global FinTech Innovation Challenge Awards ประจำปี 2020 และคว้า เงินสนับสนุนไอเดียเทคโนโลยีแล นวัตกรรมภาคการเงินถึงสองครั้งจากกองทุ พัฒนาภาคการเงิน ที่ดำเนินโดย องค์การเงินตราแห่งประเทศสิงคโปร์

ติดต่อเรา

เราพยายามปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ หากคุณมีข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือหากต้องการใช้สิทธิ์ของคุณดังที่แจกแจงไว้ในประกาศนี้ โปรดติดต่อเรา
ที่ [email protected]

ลิงก์ไปยังบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ปลั๊กอิน และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม การคลิกลิงก์ หรือการเชื่อมต่อเหล่านั้น
อาจเป็นการอนุญาตให้บุคคลที่สามรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้ เนื่องจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของเรา ประกาศความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้นจึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของเรา เมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้คุณอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจรวบรวม

เราอาจรวบรวม รับ ใช้งาน จัดเก็บ และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งมีประเภทต่อไปนี้:

 • ข้อมูลประจำตัว ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่ วันเกิด ชื่อผู้ใช้หรือไอดี ตำแหน่ง เพศ เป็นต้น
 • ข้อมูลการติดต่อ ซึ่งรวมถึงสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่และวิธีการติดต่อคุณ เช่น ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ข้อมูลทางเทคนิค ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่คุณใช้ เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลาและตำแหน่งที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชันของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม เทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือบริการของเรา เป็นต้น
 • ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร ซึ่งรวมถึงช่องทางที่คุณสะดวกจะรับการติดต่อสื่อสารและสื่อการตลาด จากเราและพันธมิตรของเรา
 • ข้อมูลการสมัครงานของผู้สมัคร ซึ่งรวมถึงชื่อ สัญชาติ ประเทศและเมืองเกิด รายละเอียดการติดต่อ ประวัติการทำงานโดยย่อ เอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับการจ้างงาน
 • ข้อมูลการจ้างงาน ซึ่งรวมถึงชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้ใช้บริการทางการเงิน หมายเลขหนังสือเดินทาง วันเกิด สัญชาติ รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลเงินเดือน รายละเอียดบัญชีธนาคาร ตลอดจนรายละเอียดของญาติใกล้ชิด คู่สมรส และสมาชิกครอบครัวอื่นๆ

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

มีหลากหลายวิธีที่เราใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ ซึ่งประกอบด้วย: 

 • ข้อมูลที่คุณมอบให้เราโดยสมัครใจ หรือมอบให้เราผ่านบุคคลที่สาม ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากคุณ
  ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา (“ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต”):
  • เมื่อคุณสื่อสารกับเราไม่ว่าจะทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ อีเมล ออนไลน์ หรือโดยวิธีอื่น
  • เมื่อคุณใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา
  • ในอีเมล หนังสือ และจดหมาย
  • ให้ข้อเสนอแนะแก่เรา และ
  • เมื่อคุณขอให้เราหรือบุคคลที่สามที่เลือกส่งสื่อการตลาดถึงคุณ
 • เทคโนโลยีหรือการโต้ตอบแบบอัตโนมัติ เมื่อคุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ การเรียกดู และแบบแผนพฤติกรรม การใช้งานโดยอัตโนมัติ เรารวบรวมข้อมูล
  ส่วนบุคคลเหล่านี้โดยใช้คุกกี้ บันทึกเซิร์ฟเวอร์ และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากนโยบายคุกกี้ของเรา

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใด

คำอธิบายในตารางด้านล่างนี้จะแจ้งว่าเราวางแผนที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรบ้าง และฐานกฎหมายที่เราใช้ในการเก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง

 

วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูล ฐานอันชอบด้วยกฎหมาย ในการประมวลผลข้อมูล
เพื่อสื่อสารกับคุณทางโทรศัพท์ หรืออีเมล

(ก) อัตลักษณ์
(ข) ข้อมูลติดต่อ
(ค) ข้อมูลการตลาด และการสื่อสาร

(ก)+(ข) การปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับคุณ หากคุณมีบัญชีที่ยังใช้งานอยู่บนเว็บไซต์ ของเรา

(ก)+(ข) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ในการตอบกลับการสื่อสารของคุณ
หากคุณไม่มีบัญชีบนเว็บไซต์ของเรา

(ค) ความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับ
การตลาดและการสื่อสาร

เพื่อให้คุณสามารถมีส่วนร่วม
ในการจับรางวัล การแข่งขัน
หรือการทำแบบสำรวจ

(ก) อัตลักษณ์
(ข) ข้อมูลติดต่อ
(ค) ข้อมูลการตลาด และการสื่อสาร

(ก) การปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับคุณ
เมื่อคุณได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว

(ข) จำเป็นสำหรับประโยชน์โดยชอบ ด้วยกฎหมาย (เพื่อศึกษาวิธีที่ลูกค้าใช้สินค้า/บริการ ของเรา เพื่อพัฒนาและขยายธุรกิจของเรา)

(ค) ความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับ การสื่อสารทางการตลาด

เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ และสินค้า/บริการของเรา (รวมถึงการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล
การทดสอบ การบำรุงรักษาระบบ การช่วยเหลือสนับสนุน การรักษาความปลอดภัย การรายงาน
การปฏิบัติตาม ภาระผูกพัน
ตามกฎหมาย และการโฮสต์ข้อมูล)

(ก) อัตลักษณ์
(ข) ข้อมูลติดต่อ
(ค) ข้อมูลทางเทคนิค

(ก) จำเป็นสำหรับประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย (เพื่อการดำเนินธุรกิจของเรา การจัดทำบริการด้านการบริหารจัดการ
และบริการด้านไอที การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย การป้องกันการฉ้อโกง
และในบริบทของการปรับโครงสร้างองค์กรหรือกลุ่มบริษัท)

(ข) จำเป็นสำหรับการปฏิบัติ ตามภาระผูกพันตามกฎหมาย

เพื่อให้เราหรือบุคคลที่สามที่ได้รับ
การคัดเลือกสามารถนำเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
ที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจ

(ก) อัตลักษณ์
(ข) ข้อมูลติดต่อ
(ค) ข้อมูลการตลาด และการสื่อสาร
(ง) ข้อมูลทางเทคนิค

(ก) ความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับ การสื่อสารทางการตลาด

(ข) จำเป็นสำหรับประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย (เพื่อศึกษาวิธีที่ลูกค้าใช้สินค้า/ บริการของเรา เพื่อพัฒนาและขยายธุรกิจของเรา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำ
กลยุทธ์ ทางการตลาดเพื่อพัฒนาสินค้า/บริการใหม่ๆ และทำให้ธุรกิจของเราเติบโต)

เพื่อประเมินคุณสมบัติของคุณว่า เหมาะกับตำแหน่งงานที่เปิดรับหรือไม่ หรือเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพัน ภายใต้หรือที่เชื่อมโยงกับ สัญญาการจ้างงานของคุณกับเรา รวมถึงเพื่อบริหารจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

(ก) ข้อมูลการสมัครงาน ของผู้สมัคร
(ข) ข้อมูลการจ้างงาน

 

(ก) การปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับคุณ  

(ข) ความยินยอมที่เกี่ยวข้อง กับการสมัครงาน  

เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลต้องสงสัย หรือบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
เข้าไปในบริเวณสำนักงาน
(ก) ภาพจากกล้องวงจรปิด (พนักงานและผู้เยี่ยมเยือน
บริเวณสำนักงาน)

(ก) ความยินยอมโดยปริยายผ่านประกาศ เกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด

(ข) จำเป็นสำหรับประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย (การรักษาความปลอดภัยสำนักงาน)

เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่น เช่น บุคคลภายนอกผู้ได้รับการแนะนำและญาติใกล้ชิด การที่คุณให้ข้อมูลของบุคคลอื่นแก่เราจะถือว่าและเป็นการแสดงต่อเราว่าคุณได้รับความยินยอม จากเจ้าของข้อมูลให้เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขาเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องแล้ว

โปรดทราบว่าการที่คุณไม่ให้ความยินยอมและไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องแก่เราเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ในการรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อาจเป็นอุปสรรคต่อการคงการสื่อสารระหว่างเรากับคุณ

ในกรณีที่ไม่ได้รับความยินยอม เราอาจรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อยกเว้นภายใต้ PDPA
หรือกฎหมายลายลักษณ์อักษรอื่นๆ เมื่อมีความจำเป็น

ความถูกต้องและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้มีความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ เพื่อลด
ความเป็นไปได้ที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องจะถูกนำมาใช้ในการตัดสินใจให้ได้มากที่สุด

หากคุณกำลังจะยื่นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเองหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ข้อมูลทั้งหมดที่ยื่นมานั้นถูกต้องครบถ้วน

เมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเปลี่ยนแปลงไปในระหว่างความสัมพันธ์กับเรา โปรดแจ้งให้เราทราบ

เราจะดำเนินการตามคำขอแก้ไขของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ภายในสิบ (10) วันทำการ หลังจากได้รับคำขอ
ไม่ว่าในกรณีใด

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับใครบ้าง

ในการให้บริการและการดำเนินธุรกิจของเรา เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคล/กลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้

 • สมาชิกในกลุ่มบริษัทของเรา ซึ่งหมายถึงบริษัทในเครือ บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่ และบริษัทในเครือของบริษัท
  ผู้ถือหุ้นใหญ่ ตามความจำเป็นและสมควรต่อวัตถุประสงค์ และบนฐานอันชอบด้วยกฎหมาย ดังรายละเอียด
  ที่แจกแจงไว้ในนโยบายนี้
 • ตัวแทน ที่ปรึกษา และพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เราใช้เพื่อบริหารจัดการบริการ ปรับปรุงบริการ และแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ข้อพิพาททางกฎหมาย
 • หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานระดับนานาชาติ หน่วยงานสืบสวนอาชญากรรม ศาล และอื่นๆ ที่ขอให้เราเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด
 • บุคคล/กลุ่มบุคคลใดก็ตามที่มีความเชื่อมโยงกับคุณหรือสินค้าหรือบริการของธุรกิจของคุณ
 • องค์กรที่เราแนะนำให้รู้จักคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
 • ผู้ให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์และเครื่องมือสืบค้นที่ช่วยเราปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของเรา
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามที่กล่าวถึงข้างต้น:
 • กรณีที่เรามีหน้าที่เปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามภาระผูกพันตามกฎหมาย และ
 • เพื่อให้เราสามารถบริหารเว็บไซต์ของเราและนำเสนอบริการของเราแก่คุณ

เรากำหนดให้บุคคลที่สามทั้งหมดต้องเคารพความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมายกำหนด เราไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ ของตนเอง และอนุญาตให้พวกเขาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและตามที่ เรากำหนดไว้เท่านั้น

การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้เรามาจะถูกจัดเก็บไว้ในประเทศสิงคโปร์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมมาอาจถูกถ่ายโอน และประมวลผลโดยบุคคลที่สามในประเทศอื่นๆ เพื่อให้เราสามารถจัดทำบริการของเราได้ โดยในทุกกรณีที่กล่าวมา เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่า การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมรองรับ (เช่น มาตรการทางสัญญา มาตรการทางเทคนิค และมาตรการระดับองค์กร เป็นต้น) ก่อนที่การถ่ายโอนจะเกิดขึ้น

ความปลอดภัยของข้อมูล

เราได้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสูญหาย โดยไม่ได้ตั้งใจ
ถูกเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ถูกเปลี่ยนแปลง หรือถูกเปิดเผย

นอกจากนี้ เรายังจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เฉพาะพนักงาน ตัวแทน ผู้รับเหมา และบุคคลที่สามอื่นๆ
ที่มีความจำเป็นทางธุรกิจที่ต้องทราบเท่านั้น โดยการเข้าถึงข้อมูล จะเป็นไปตามที่เรากำหนดเท่านั้น และพวกเขามีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ

อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีการจัดเก็บหรือวิธีการส่งข้อมูลรูปแบบใดที่ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เราจะพยายามปกป้องข้อมูลของคุณอย่างเต็มที่ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณหรือเกี่ยวกับคุณได้ 100 เปอร์เซ็นต์

แม้กระนั้นเราได้วางขั้นตอนรับมือกับเหตุการณ์ที่คาดว่าเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และจะแจ้งให้คุณและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทราบถึงการละเมิดในกรณีที่ เราจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมาย

การเก็บรักษาและการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เรารวบรวมข้อมูลเหล่านั้นมา รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎหมาย ด้านบัญชี หรือด้านการรายงาน

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกทำลายอย่างถาวรหลังจากช่วงเวลานี้ตามนโยบายการกำจัดทิ้งของบริษัทเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้สำหรับการสื่อสารด้านการตลาดและการแจ้งเตือนการอัปเดตบริการจะถูกเก็บไว้จนกว่า คุณจะแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารเหล่านี้อีกต่อไป

สิทธิ์ที่คุณมีในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • สิทธิ์ในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หรือเรียกกันทั่วไปว่า “คำร้องขอใช้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของเจ้าของข้อมูล”) คุณสามารถขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้ และขอตรวจสอบว่า
  เราประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
 • สิทธิ์ในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้ให้ถูกต้อง คุณสามารถขอให้เราแก้ไข ข้อมูล
  ส่วนบุคคลของคุณที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องที่เราเก็บไว้ แต่ทั้งนี้เราอาจจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใหม่นั้นก่อน
 • เราจะตอบกลับคำร้องขอเข้าถึงและแก้ไขของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ หากเราไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องของคุณได้เสร็จภายในสามสิบ (30) วัน นับจากวันที่ได้รับคำร้องขอ เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็น
  ลายลักษณ์อักษรว่าเราจะสามารถดำเนินการตามคำร้องขอของคุณเสร็จได้เมื่อใดภายในช่วงสามสิบ (30) วันดังกล่าว เราอาจปฏิเสธคำขอของคุณ ในกรณีที่เราได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ทำเช่นนั้นได้ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วเราจะแจ้งให้ทราบถึงสาเหตุที่เราไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องของคุณได้ (ยกเว้นในกรณีที่ PDPA ระบุว่าเราไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผล)
 • สิทธิ์ในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรที่เราจะประมวลผล ข้อมูล
  ส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป คุณสามารถขอให้เราลบออกได้ นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ขอให้เราลบข้อมูล
  ส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีที่คุณได้ใช้สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลสำเร็จ (ดูด้านล่าง) จากเหตุที่เราอาจประมวลผลข้อมูลของคุณโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือจากเหตุที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดให้เราต้องลบ
  ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออก อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอ ให้ลบข้อมูลของคุณได้เสมอไปด้วยเหตุผลทางกฎหมายบางประการ ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบ ณ เวลาที่คุณร้องขอ
  หากทำได้
 • สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถคัดค้านการใช้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา (หรือของบุคคลที่สาม) หากคุณอยู่ในสถานะที่ทำให้คุณต้องการคัดค้าน และรู้สึกว่า
  การประมวลผลข้อมูลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณ นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์คัดค้าน
  การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรง แต่ในบางกรณี
  เราอาจชี้แจงต่อคุณว่าเรามีเหตุผล อันชอบด้วยกฎหมายและอันจำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลของคุณ
  ซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพของคุณได้
 • สิทธิ์ในการขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถขอให้เรายุติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้: (ก) กรณีที่คุณต้องการให้เราพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูล (ข) กรณีที่เราใช้ข้อมูลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่คุณไม่ต้องการให้เราลบข้อมูล (ค) กรณีที่คุณต้องการให้
  เราเก็บข้อมูลไว้ แม้เราไม่จำเป็นต้องใช้มันอีกต่อไปแล้ว เนื่องจากคุณต้องการใช้มันในการพิสูจน์ อ้างสิทธิ์
  หรือป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ (ง) คุณคัดค้านการใช้ข้อมูลของคุณโดยเรา แต่เราจำเป็น
  ต้องตรวจสอบว่าเรามีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายและอยู่เหนือกว่าสิทธิ์ของคุณ ในการใช้ข้อมูลดังกล่าวหรือไม่
 • สิทธิ์ในการขอให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังคุณหรือบุคคลที่สาม เราจะมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับคุณหรือบุคคลที่สามที่คุณเลือกในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ใช้กันทั่วไป และนำไปประมวลผล
  ด้วยคอมพิวเตอร์ต่อได้ โปรดทราบว่าคุณสามารถใช้สิทธิ์นี้ ได้กับข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณให้
  ความยินยอมให้เราใช้ในตอนแรก หรือในกรณีที่เราใช้ข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามสัญญากับคุณเท่านั้น
 • เพิกถอนความยินยอม กรณีที่เราอาศัยความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถ
  เพิกถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมาย ของการประมวลผลที่ดำเนินการก่อนหน้าที่คุณจะเพิกถอนความยินยอม เราอาจไม่สามารถจัดหาสินค้าหรือบริการบางอย่างให้กับคุณได้ หากคุณเพิกถอนความยินยอม เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงผลกระทบนี้
  ในตอนที่คุณจะเพิกถอนความยินยอม โปรดทราบว่าการเพิกถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อสิทธิ์ของเรา
  ในการรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป หากการรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผย
  โดยปราศจากความยินยอมนั้นได้รับอนุญาตหรือจำเป็นต้องทำภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ใดๆ ที่กล่าวมานี้ คุณต้องติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อข้างต้น ในกรณีที่จะใช้สิทธิ์ ในการเข้าถึง คุณต้องแสดงหลักฐานที่เหมาะสมเพื่อพิสูจน์ตัวตนของคุณด้วย

ตามปกติจะไม่มีค่าธรรมเนียม

คุณไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หรือในการใช้สิทธิ์อื่นใด) อย่างไรก็ตาม เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผล หากคำขอของคุณไม่มีมูลความจริง ซ้ำซ้อน หรือมากเกินความจำเป็นอย่างชัดเจน หรือเราอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติ ตามคำขอของคุณโดยสิ้นเชิงในสถานการณ์เช่นนี้

สิ่งที่เราอาจต้องการจากคุณ

เราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลชี้เฉพาะจากคุณเพื่อช่วยเรายืนยันตัวตนและตรวจสอบสิทธิ์ ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หรือในการใช้สิทธิ์อื่นใด) นี่เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ เราอาจติดต่อคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของคุณ เพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามคำขอได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

การเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนมาตรฐานของเรา หรือเมื่อจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับใหม่ ในเว็บไซต์ของเราจะมีนโยบายนี้ในเวอร์ชันล่าสุดเสมอ และเราขอแนะนำให้คุณเข้าไปทบทวนเป็นระยะๆ นอกจากนี้ เราอาจแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้ลูกค้าทราบโดยวิธีอื่น (เช่น อีเมล)

ตรวจแก้ครั้งล่าสุด: 23 มีนาคม 2023