Terms and Conditions

ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อตกลง”)

1. ความหมาย

“PDPA” หมายถึงรัฐบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี 2012 ของสิงคโปร์ “ข้อมูลส่วนบุคคล” จะมีความหมายตามคำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ภายใต้ PDPA “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงกฎหมายใด ๆ ก็ตามที่ใช้บังคับซึ่งเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) PDPA “ข้อมูลที่แบ่งปัน” หมายถึงข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่ส่งหรือเผยแพร่โดย STACS ซึ่งทำให้คู่สัญญาที่ทำข้อตกลงกับ STACS ได้รับ ใช้งาน เปิดเผย และ/หรือประมวลผลในภายหลังได้ตามข้อตกลงนี้ ข้อมูลที่แบ่งปันอาจประกอบด้วย “ข้อมูลย่อย” อย่างน้อยหนึ่งข้อมูล ซึ่งประกอบเป็น “ฟิลด์ข้อมูล” อย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ บริษัทผู้ส่งข้อมูล หมายถึงบริษัทหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของบริษัทที่เข้าร่วมกับ STACS บนเว็บไซต์ ESGpedia STACS หมายถึง Hashstacs Pte Ltd.

2. ความยินยอมในการแบ่งปันข้อมูล

บริษัทผู้ส่งข้อมูลอนุญาตให้ STACS รับ ประมวลผล และส่งต่อข้อมูลจากบริษัทผู้ส่งข้อมูล (โดยดำเนินการเอง หรือโดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานข้อมูลกลาง หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ) ตามที่ระบุในข้อที่ 3 ของข้อตกลงนี้โดยมีจุดประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในข้อที่ 4 ของข้อตกลงนี้

3. สิทธิ์การใช้ข้อมูล

บริษัทผู้ส่งข้อมูลแต่ละแห่งที่มอบสารสนเทศและข้อมูลนั้น จะให้สิทธิ์ที่สามารถถ่ายโอนได้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวแก่ STACS และอนุญาตให้ STACS ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวได้ ข้อมูลที่ได้รับจากผู้เข้าใช้จะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลที่ให้ไว้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ เราจะประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามข้อตกลงความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของ STACS ซึ่งมีผลใช้กับเว็บไซต์นี้ ตามข้อตกลงนี้ STACS มีสิทธิ์ประมวลผลข้อมูลประเภทต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ข้อมูลสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และธรรมาภิบาล (“ESG”) ของบริษัทผู้ส่งข้อมูล และบริษัทอื่น ๆ ที่บริษัทผู้ส่งข้อมูลมีสิทธิ์ถือครอง แจกจ่าย และโอนย้ายมาที่ STACS ข้อมูลรูปแบบอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง และ/หรือจำเป็นต้องใช้ตามจุดประสงค์และการดำเนินการในข้อ 4 ของข้อตกลงนี้

4. จุดประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล

บริษัทผู้ส่งข้อมูลตกลงที่จะให้ข้อมูลแก่ STACS เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้:

  • เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุน บริษัท และรัฐบาลเพื่อดำเนินการกับผลกระทบด้าน ESG ของบริษัทและเพื่อช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายด้าน ESG
  • เพื่อจัดระเบียบและจัดเตรียมข้อมูลจากบริษัททั่วโลกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ESG และเพื่อให้ STACS นำข้อมูลมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ผ่านทางแพลตฟอร์ม ESGPedia ของ STACS
  • เพื่อสร้างฐานข้อมูล ESG ที่ครอบคลุม เข้าถึงได้ง่าย นำมาเปรียบเทียบได้ และ/หรือรายงานด้วยตนเองได้ ซึ่งสามารถใช้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการของหน่วยงาน/บุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้าน ESG
  • การใช้งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวรรคข้างต้นในส่วนนี้

5. ระยะเวลาในการแบ่งปันข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด (ยกเว้นหมวดหมู่ย่อยใด ๆ ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่รวมอยู่ในขอบเขตของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสิงคโปร์ที่ใช้บังคับ เช่น “ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ” ตามที่กำหนดภายใต้ PDPA จะต้องถูกลบออก (หรือในกรณีที่การลบข้อมูลไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติ จะต้องไม่เปิดเผยชื่อ ไม่ระบุตัวตน หรือปิดบังข้อมูลเพื่อไม่ให้อ้างอิงกลับไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้) จากข้อมูลที่แบ่งปันก่อนที่ข้อมูลที่แบ่งปันจะถูกส่งหรือเผยแพร่ให้แก่ STACS บริษัทผู้ส่งข้อมูลมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสิงคโปร์ที่ใช้บังคับทั้งหมดโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ทั้งนี้ ทุกฝ่ายจะไม่พยายามระบุตัวบุคคลธรรมดาจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เปิดเผยชื่อ ไม่ระบุตัวตน หรือปิดบังตัวตนซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลที่แบ่งปันใด ๆ ก็ตาม

6. การเพิกถอนความยินยอมและยุติข้อตกลง

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถยุติข้อตกลงนี้ได้ หรือในกรณีของบริษัทผู้ส่งข้อมูล สามารถเพิกถอนความยินยอมในการแบ่งปันข้อมูลได้ โดยต้องแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วัน การเพิกถอนความยินยอมตามที่กล่าวไว้ข้างต้นจะถือว่าเป็นการยุติข้อตกลงนี้ และต้องแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วันเช่นกัน บริษัทผู้ส่งข้อมูลรับทราบว่าการยุติข้อตกลงหรือการเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลก่อนที่จะมีการยุติข้อตกลงหรือเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว

7. กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงนี้บังคับใช้ตามกฎหมายของสิงคโปร์